ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Γεωγραφίας που επιθυμούν να αναγνωρίσουν μαθήματα εαρινού εξαμήνου άλλων Τμημάτων/ Ιδρυμάτων, όπως καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος (ώρες κοινού 10:30-13:30) συμπληρωμένη ορθά και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη αίτηση [ΕΝΤΥΠΟ 1έως και την Παρασκευή 05/05/2023, συνοδευόμενη απαραιτήτως από την πρόταση αναγνώρισης μαθήματος [ΕΝΤΥΠΟ 2και προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση.
Α. Αναλυτικά τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές/τριες είναι τα εξής:
 1. Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες, υποβάλλουν άπαξ στη Γραμματεία τον οδηγό σπουδών του  Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ) του Τμήματος από όπου πρόκειται να αναγνωρίσουν μαθήματα. Ο οδηγός σπουδών παραμένει στη Γραμματεία έως την ορκωμοσία του/της εκάστοτε φοιτητή/τριας οπότε και σας επιστρέφεται.
 2. Ανάλογα με το περιεχόμενο των μαθημάτων που επιθυμούν να αναγνωρίσουν, προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (παράγραφος Β) στους/στις αρμόδιους/ες διδάσκοντες/ουσες, οι οποίοι/ες με τη σειρά τους συμπληρώνουν και υπογράφουν το έντυπο πρότασης αναγνώρισης μαθήματος [ΕΝΤΥΠΟ 2].
 3. Ακολούθως, ο/η φοιτητής/τρια υποβάλει στη Γραμματεία αίτηση ανά μάθημα [ΕΝΤΥΠΟ 1] συνοδευόμενη/νες από το/τα αντίστοιχο/α υπογεγραμμένο/α ΕΝΤΥΠΟ 2 εντός της προθεσμίας (Παρασκευή 05/05/2023).
 4. Η Γραμματεία διαβιβάζει τον φάκελο κάθε φοιτητή/τριας στην αρμόδια Επιτροπή η οποία τον εξετάζει και στη συνέχεια τον θέτει προς έγκριση ή μη από τη Συνέλευση.
 5. Ο/η φοιτητής/τρια ενημερώνεται από το φοιτητολόγιο (βαθμολογίες φοιτητή/τριας) για την απόφαση της Συνέλευσης.

Β. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Τίτλος Σπουδών από το Ίδρυμα προέλευσης (αφορά εισακτέους από α. κατατακτήριες εξετάσεις και β. πανελλήνιες, που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου/διπλώματος)
 2. Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων του Π.Π.Σ του Τμήματος προέλευσης.
 3. Απόσπασμα Οδηγού Σπουδών του Τμήματος προέλευσης όπου περιλαμβάνεται η περιγραφή του περιεχομένου των μαθημάτων.
 Γ. Επισημάνσεις:
 1. Κάθε φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτημα αναγνώρισης μαθήματος ή μαθημάτων μία φορά ανά εξάμηνο.
 2. Κάθε μάθημα που έχει διδαχθεί ο/η φοιτητής/τρια και στο οποίο έχει εξεταστεί επιτυχώς σε έτερο Ίδρυμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να αντιστοιχηθεί αποκλειστικά και μόνο με ένα (1) μάθημα του ΠΠΣ του Τμήματος.
 3. Τα μαθήματα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση μαθημάτων πρέπει να ανήκουν σε ένα Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών άλλου Τμήματος (στην περίπτωση των εισακτέων είτε με κατατακτήριες εξετάσεις ή πανελλήνιες, πρέπει να είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου/διπλώματος).
 4. Οι φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις και κατέχουν περισσότερους από έναν τίτλο σπουδών καταθέτουν τον πιο πρόσφατο τίτλο, ενώ στην περίπτωση που δεν έχει παρέλθει δεκαετία, από την απόκτηση του τίτλου, αυτόν που είναι πιο σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της Γεωγραφίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023 ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2000-2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2000-2001 έως και 2008-2009

 

Σας αποστέλλουμε την αίτηση δήλωσης υποχρεωτικών και μαθημάτων επιλογής εαρινού εξαμήνου καθώς και τις σχετικές οδηγίες.

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων από τους συγκεκριμένους επί πτυχίω φοιτητές (Πρόγραμμα Σπουδών 2008-09 και πριν) θα πραγματοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμματεία από τη Δευτέρα 20/02/2023 έως και Παρασκευή 03/03/2023.

 

Για να πραγματοποιηθεί η δήλωση μαθημάτων, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή του φοιτητή για το τρέχον εαρινό εξάμηνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ ( https://e-studies.hua.gr/unistudent/ )

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να γνωρίζει το Πρόγραμμα Σπουδών στο οποίο ανήκει, να ελέγχει τον αριθμό μαθημάτων ανά εξάμηνο σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθεί, καθώς επίσης και να γνωρίζει τις αντιστοιχίσεις των μαθημάτων. Προγράμματα Σπουδών – Geography | Harokopio University (hua.gr)

 

Για περαιτέρω πληροφορίες θα πρέπει να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία 10.30- 13.30 (τηλ. 210 95 49 151, email:geosec@hua.gr).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023 (ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2009-2010 ΕΩΣ ΚΑΙ 2022-2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

(ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2009-2010 ΕΩΣ ΚΑΙ 2022-2023)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφορά όλους τους φοιτητές με έτος εισαγωγής από 2009-2010 έως και 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι, κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023, όλοι οι φοιτητές που βρίσκονται από το 1ο έως και το 4ο έτος σπουδών (2ο, 4ο, 6ο & 8ο εξάμηνο), καθώς και όλοι οι επί πτυχίω φοιτητές (εισακτέοι από το 2018-19 έως και το 2009-10) δηλώνουν τα μαθήματα των κατωτέρω κατηγοριών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ ( https://e-studies.hua.gr/unistudent/ ) :

1. Δήλωση μαθημάτων (Κανονική Δήλωση)

2. Δήλωση μαθημάτων αντί Πτυχιακής

3. Δήλωση μαθημάτων για το Παράρτημα Διπλώματος

Προθεσμία δηλώσεων: Δευτέρα 20/02/2023 έως και την Παρασκευή 03/03/2023

Οι φοιτητές/τριες πριν προχωρήσουν στη δήλωση μαθημάτων θα πρέπει πρώτα να διαβάσουν τις αναλυτικές οδηγίες του συνημμένου αρχείου «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, Εαρινό 2022-2023» που αφορούν στη δήλωση των μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής), τη δήλωση μαθημάτων αντί πτυχιακής (για φοιτητές 7ου, 8ου εξαμήνου και άνω) και τη δήλωση μαθημάτων για το Παράρτημα Διπλώματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

– Για να πραγματοποιηθεί η δήλωση μαθημάτων, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή του φοιτητή στο τρέχον εξάμηνο.

– Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ελέγχουν τον αριθμό μαθημάτων που θα πρέπει να δηλώσουν ανά εξάμηνο σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών τους:

 

https://www.geo.hua.gr/%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%ad%cf%82/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%80%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%ad%cf%82/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd/

 

– Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των δηλώσεων οι φοιτητές θα πρέπει να αποθηκεύσουν/εκτυπώσουν τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» ώστε να έχουν αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν απορίες σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία ηλεκτρονικά στο email: geosec@hua.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες,
 
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023. 
Για να ενημερωθείτε σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-2023 επισκεφτείτε  την ιστοσελίδα του Τμήματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2022

Η ανακοίνωση αφορά τους φοιτητές που δεν έκαναν εγγραφή στο μάθημα «ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ« τον Οκτώβριο 2022.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αφού διαβάσουν προσεκτικά τη συνημμένη ανακοίνωση θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν συμπληρωμένη αίτηση και δικαιολογητικά αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση eep@hua.gr
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προθεσμία αποστολής αιτήσεων και δικαιολογητικών μέχρι και την Παρασκευή 24/02/2023.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες,

Σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικά την εγγραφή σας στο εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2022-23, από τη Δευτέρα 20/02/2023 μέχρι και την Παρασκευή 03/03/2023 (η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά όλους τους/τις φοιτητές/τριες).

Αναλυτικότερα, οι φοιτητές/τριες εισέρχονται στην πλατφόρμα: https://e-studies.hua.gr/unistudent/ χρησιμοποιώντας το προσωπικό όνομα χρήστη (χωρίς @hua.gr) και τον κωδικό πρόσβασης.

Στη συνέχεια επιλέγοντας από την μπάρα εργασιών «Δηλώσεις» και «Εγγραφή στο τρέχον εξάμηνο (φοιτητές)» καταγράφεται η ηλεκτρονική εγγραφή τους στο τρέχον εξάμηνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές/τριες που δεν θα πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο τρέχον εξάμηνο, δεν θα μπορούν να προβούν στη δήλωση μαθημάτων.

Θα θέλαμε επίσης να ενημερώσουμε τους/τις φοιτητές/τριες, ότι μέσω της ίδιας εφαρμογής, αφού πρώτα κάνουν ανανέωση εγγραφής στο εαρινό εξάμηνο θα μπορούν να αιτηθούν ηλεκτρονικά την έκδοση πιστοποιητικών (π.χ. βεβαίωση για κάθε χρήση, αναλυτική βαθμολογία κ.ά.) αλλά και να ενημερωθούν για τη βαθμολογία των μαθημάτων τους.

Σχετικά με τη διαδικασία δήλωσης μαθημάτων θα ενημερωθείτε ηλεκτρονικά με νέα ανακοίνωση από τη Γραμματεία.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ, ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ

https://www.geo.hua.gr/wp-content/uploads/2023/01/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΑΠΟ-ΜΕΤEΓΓΡΑΦΕΣ-ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ-ΑΘΛΗΤΕΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ.docx

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες των Κατατακτηρίων Εξετάσεων του ακαδ. έτους 2022-2023 του Τμήματος Γεωγραφίας, ότι κατά το διάστημα από την Τρίτη 27.12.2022 έως και την Τρίτη 10.01.2023, θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση.

Εδώ θα βρείτε την σχετική αίτηση.

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Θα βρείτε εδώ τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

(αφορά ΜΟΝΟ φοιτητές/τριες που έχουν ξεπεράσει την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης – εξάμηνο φοίτησης μεγαλύτερο ή ίσο του 9ου)

Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η δήλωση των μαθημάτων για τη συμμετοχή σας στην εμβόλιμη εξεταστική Φεβρουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στο ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ από τη Δευτέρα 12/12/2022 έως και την Παρασκευή 16/12/2022.

Η συμμετοχή στην εμβόλιμη εξεταστική αφορά ΜΟΝΟ φοιτητές/τριες που έχουν ξεπεράσει την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης – εξάμηνο φοίτησης μεγαλύτερο ή ίσο του 9ου.

Το επίσημο πρόγραμμα θα σας ανακοινωθεί σε επόμενο email.

Σας επισυνάπτουμε σχετικές οδηγίες. Δείτε εδώ.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος