Χωρικές Βάσεις Δεδομένων

Εξάμηνο: 1oΥποχρεωτικό | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Γεωπληροφορική
Διδάσκων: Ζαφειρόπουλος Αναστάσιος