Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εξάμηνο: 1oΥποχρεωτικό | ECTS: 5.0
Διδάσκων: Εντεταλμένος/η διδάσκων/ουσα