ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (Αρ. Πρωτ. 112581/01.03.2024)

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 86549/26.09.2023, κωδ. ΕΚΠ07) Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο» με κωδικό MIS 6005098 και κωδικό ΕΛΚΕ 61146, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους με δικαιούχο τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, και έχοντας υπόψη την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας (αρ. συν. 154/25.01.2024) σε συνέχεια της απόφασης της Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (αρ. συν. 474/08.11.2023) σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα του Ιδρύματος, προσκαλεί Νέους/ες Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/ουσες στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Η διαχείριση του έργου υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και το σχέδιο της πρόσκλησης έχει εγκριθεί στην υπ’ αριθ. συν. 5/22.02.2024 της Επιτροπής Ερευνών.

Για το κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Για το Υπόδειγμα Αίτησης υποψηφιότητας πατήστε εδώ.

Για το Υπόδειγμα Υ/Δ υποψηφιότητας πατήστε εδώ.

Για το Υπόδειγμα Υ/Δ στρατιωτικών υποχρεώσεων πατήστε εδώ.