Καρύμπαλης Ευθύμιος

Καθηγητής 

Γνωστικό Αντικείμενο: Ποτάμια και Παράκτια Γεωμορφολογία