Καρύμπαλης Ευθύμιος

Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος 

Γνωστικό Αντικείμενο: Ποτάμια και Παράκτια Γεωμορφολογία