Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωπληροφορικής

Εξάμηνο: 6o, 8oΕπιλογής | ECTS: 5.0
Διδάσκων: Δεν προσφέρεται κατά το τρέχον Ακαδ. Έτος 

Αντικειμενικός Στόχος Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών (ανάπτυξη λογισμικού) με τομέα εφαρμογής τη χωρική ανάλυση και τη γεωπληροφορική και να εμβαθύνει τις γνώσεις τους στον στατιστικό προγραμματισμό.

Παράλληλα ενημερώνει τους φοιτητές για τις δυνατότητες οπτικοποίησης χωρικών δεδομένων με τη συγγραφή κώδικα. Οι τεχνικές γνώσεις που αποκτά ο φοιτητής αφορούν την ανάπτυξη λογισμικού στη γλώσσα προγραμματισμού R για την υλοποίηση αλγορίθμων Στατιστικής, Χωρικής Ανάλυσης και διαχείριση δεδομένων με αρχές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Αυτό γίνεται ώστε να επιλύονται εργασίες που δεν παρέχονται απαραίτητα σε αντίστοιχα εμπορικά λογισμικά.

Περιεχόμενα Μαθήματος

– Οι αρχές σχεδίασης λογισμικού
– Η σημασία στη φιλικότητα ενός λογισμικού για το χρήστη του
– Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
– Εισαγωγή στην Γλώσσα Στατιστικού Προγραμματισμού R
– Μεταβλητές, τύποι δεδομένων και πίνακες
– Εντολές υπόθεσης, επανάληψης και ρουτίνες
– Συναρτήσεις
– Οπτικοποίηση χωρικών δεδομένων με τη βιβλιοθήκη rgdal
– Οπτικοποίηση δεδομένων με τη βιβλιοθήκη ggplot

Διδασκαλία-Αξιολόγηση

Τρίωρα μαθήματα που περιλαμβάνουν είτε θεωρία είτε πρακτικές ασκήσεις τα οποία πραγματοποιούνται στο εργαστήριο υπολογιστών.

Εξέταση μαθήματος:

Γραπτές εξετάσει ή ατομική εργασία. Η ατομική εργασία περιλαμβάνει ανάπτυξη λογισμικού και κείμενο σε μορφή άρθρου ή εγχειριδίου χρήσης ως 2,000 λέξεις (για το 80% του βαθμού) και παρουσίαση της εργασίας αυτής και εκτέλεση του κώδικα σε πραγματικό χρόνο (για το υπόλοιπο 20% του βαθμού).


Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών


1ο Έτος
2o Έτος
3ο Έτος

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


5o Εξάμηνο | Χειμερινό | 30 ECTS

 1. Περιφερειακή Ανάπτυξη | Υ | 5
 2. Πολιτισμική Γεωγραφία | Υ | 5
 3. Χωρική Ανάλυση | Υ | 5
 4. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ι | Υ | 5
 5. Χωροταξία | Υ | 5
 6. Ωκεανογραφία | Υ | 5

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


6o Εξάμηνο | Εαρινό | 30 ECTS

 1. Συνθετικό Γεωγραφικό Θέμα | Υ | 5
 2. Γεωμορφολογία | Υ | 5
 3. 4 μαθήματα Επιλογής | Ε | 4x5

------

Ομάδα Ι - Φυσική Γεωγραφία

 1. Κλιματική Αλλαγή | Ε | 5
 2. Παράκτια Γεωμορφολογία | Ε | 5
 3. Βιογεωγραφία | Ε | 5
 4. Γεωλογία Τεταρτογενούς | Ε | 5
 5. Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης | Ε | 5
 6. Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών | Ε | 5
 7. Γεωμορφολογική Χαρτογράφηση | Ε | 5
 8. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Ε | 5

------

Ομάδα ΙΙ - Ανθρώπινη γεωγραφία

 1. Οικονομική του Χώρου | Ε | 5
 2. Χωροκοινωνικές και Πολιτισμικές Διακρίσεις και Ιεραρχίες | Ε | 5
 3. Εφαρμογές Χωροθέτησης | Ε | 5
 4. Γεωγραφίες της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού | Ε | 5
 5. Iστορική Γεωγραφία των Αρχαίων και Νεότερων Χρόνων | Ε | 5
 6. Οικονομία και Πολιτική του Πληθυσμού | Ε | 5
 7. Διεθνής Μετανάστευση | Ε | 5
 8. Οικονομική Ιστορία ενός Παγκοσμιοποιημένου Χώρου | Ε | 5
 9. Ειδικά Θέματα Οικονομικής Γεωγραφίας | Ε | 5

------

Ομάδα ΙΙΙ - Σχεδιασμός του Χώρου

 1. Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη | Ε | 5
 2. Ασφαλείς Πόλεις | E | 5
 3. Αστικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός | E | 5

------

Ομάδα IV - Γεωπληροφορική

 1. ΣΓΠ ΙΙ | 5
 2. Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωπληροφορικής | Ε | 5
 3. Σύγχρονες Τεχνολογίες Εντοπισμού/ Παρακολούθησης | Ε | 5
 4. Ειδικά Θέματα Χωρικής Ανάλυσης | Ε | 5

------

Ανεξάρτητα Ομάδων

 1. Πρακτική Άσκηση | Ε | 10
 2. Διδακτική της Γεωγραφίας | Ε | 5
 3. Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας | Ε | 5
 4. Διδακτικές Προτάσεις και Αξιολόγηση στο μάθημα της Γεωγραφίας στην Εκπαίδευση | Ε | 5
 5. Ξένη Γλώσσα Επιλογής Ι | Ε | 5

------

4ο Έτος

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


7o Εξάμηνο | Χειμερινό | 30 ECTS

 1. 6 μαθήματα Επιλογής | Ε | 6x5

------

Ομάδα Ι - Φυσική Γεωγραφία

 1. Πολιτικές Προστασίας Περιβάλλοντος | E | 5
 2. Διαχείριση Αποβλήτων στην Κυκλική Οικονομία | E | 5
 3. Γεωαρχαιολογία | E | 5
 4. Ποτάμια Γεωμορφολογία | E | 5

------

Ομάδα ΙΙ - Ανθρώπινη γεωγραφία

 1. Γεωγραφία Παγκοσμιοποιημένων Παραγωγικών Δικτύων | E | 5
 2. Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης | E | 5
 3. Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάλυσης του Χώρου | E | 5
 4. Γεωπολιτική | E | 5

------

Ομάδα ΙΙΙ - Σχεδιασμός του Χώρου

 1. Πολιτική Γης | E | 5
 2. Γεωγραφία των Μεταφορών και Υποδομών | E | 5
 3. Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης στη Διαχείριση Ακινήτων | E | 5

------

Ομάδα IV - Γεωπληροφορική

 1. Ειδικά Θέματα Τηλεπισκόπησης | E | 5
 2. Εφαρμοσμένα ΣΓΠ | E | 5
 3. Αριθμητικές και Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης για Γεωγράφους | E | 5
 4. Γεωπληροφορική στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος | E | 5

------

Ανεξάρτητα Ομάδων

 1. Πρακτική Άσκηση | Ε | 10
 2. Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας | Ε | 5
 3. Ξένη Γλώσσα Επιλογής IΙ | Ε | 5

8o Εξάμηνο | Εαρινό | 30 ECTS

 1. 2 μαθήματα Επιλογής | Ε | 2x5
 2. Πτυχιακή Εργασία | Ε | 20

ή εναλλακτικά

 1. 6 μαθήματα Επιλογής | Ε | 6x5

------

Ομάδα Ι - Φυσική Γεωγραφία

 1. Κλιματική Αλλαγή | Ε | 5
 2. Παράκτια Γεωμορφολογία | Ε | 5
 3. Βιογεωγραφία | Ε | 5
 4. Γεωλογία Τεταρτογενούς | Ε | 5
 5. Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης | Ε | 5
 6. Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών | Ε | 5
 7. Γεωμορφολογική Χαρτογράφηση | Ε | 5
 8. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Ε | 5

------

Ομάδα ΙΙ - Ανθρώπινη γεωγραφία

 1. Οικονομική του Χώρου | Ε | 5
 2. Χωροκοινωνικές και Πολιτισμικές Διακρίσεις και Ιεραρχίες | Ε | 5
 3. Iστορική Γεωγραφία των Αρχαίων και Νεότερων Χρόνων | Ε | 5
 4. Εφαρμογές Χωροθέτησης | Ε | 5
 5. Γεωγραφίες της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού | Ε | 5
 6. Οικονομία και Πολιτική του Πληθυσμού | Ε | 5
 7. Διεθνής Μετανάστευση | Ε | 5
 8. Οικονομική Ιστορία ενός Παγκοσμιοποιημένου Χώρου | Ε | 5
 9. Ειδικά Θέματα Οικονομικής Γεωγραφίας | Ε | 5

------

Ομάδα ΙΙΙ - Σχεδιασμός του Χώρου

 1. Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη | Ε | 5
 2. Ασφαλείς Πόλεις | E | 5
 3. Αστικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός | E | 5

------

Ομάδα IV - Γεωπληροφορική

 1. ΣΓΠ ΙΙ | 5
 2. Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωπληροφορικής | Ε | 5
 3. Σύγχρονες Τεχνολογίες Εντοπισμού/ Παρακολούθησης | Ε | 5
 4. Ειδικά Θέματα Χωρικής Ανάλυσης | Ε | 5

------

Ανεξάρτητα Ομάδων

 1. Πρακτική Άσκηση | Ε | 10
 2. Διδακτική της Γεωγραφίας | Ε | 5
 3. Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας | Ε | 5
 4. Διδακτικές Προτάσεις και Αξιολόγηση στο μάθημα της Γεωγραφίας στην Εκπαίδευση | Ε | 5
 5. Ξένη Γλώσσα Επιλογής Ι | Ε | 5

------