Οδηγός ΜΚΟ και Συλλόγων Μεταναστών PDF Print E-mail

Η σύνταξη του Οδηγού βασίστηκε σε αντίστοιχες πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπου υπάρχει προηγούμενη εμπειρία στη συγκέντρωση υλικού για ΜΚΟ που ασχολούνται με τους μετανάστες. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν τα ακόλουθα βήματα:

1) Συγκεντρώθηκε και επικαιροποιήθηκε όλη η πληροφόρηση που ήταν διαθέσιμη μέσα από προηγούμενες καταγραφές από διάφορους φορείς (εμπλεκόμενους και μη στην υλοποίηση της δράσης), καθώς επίσης από συνεχείς αναζητήσεις στο διαδίκτυο.

2) Τα διασταυρωμένα στοιχεία συμπληρώθηκαν και επικαιροποιήθηκαν με έρευνα πεδίου και διάφορες εργασίες καταγραφής.

3) Συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια που απευθύνονταν στους εκπροσώπους των ΜΚΟ ή/και Συλλόγων/Οργανώσεων Μεταναστών.

4) Το υλικό των ερωτηματολογίων καταχωρήθηκε σε μια βάση δεδομένων προκειμένου να είναι δυνατή η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων αυτών.


Περιεχόμενα

Ο Οδηγός περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε φορέα που έχει καταγραφεί:

- Γενικά στοιχεία επικοινωνίας

- Αντικείμενα ενασχόλησης σχετικά με τη μετανάστευση

- Επίπεδο δραστηριοποίησης φορέα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό)

- Εθνικότητες με τις οποίες ασχολείται/ απευθύνεται ο φορέας

- Έτος σύστασης/ ίδρυσης

- Αριθμός μόνιμων απασχολούμενων

- Πηγές χρηματοδότησης δράσεων

- Ζητήματα δραστηριοποίησης κατά τα τελευταία πέντε έτη

- Συμμετοχή σε δίκτυα

- Παραρτήματα (σε διαφορετικές περιοχές της χώρας)

- Στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας

- Παρατηρήσεις/ πρόσθετες πληροφορίες

 

Ο ηλεκτρονικός Οδηγός