Στόχοι Της Δράσης PDF Print E-mail

Στόχος της δράσης είναι η έκδοση ενός έντυπου και ηλεκτρονικού Οδηγού ΜΚΟ και Συλλόγων Μεταναστών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια σε θέματα μετανάστευσης, ο οποίος στηρίζεται στη συστηματική και ολοκληρωμένη καταγραφή του συνόλου των ΜΚΟ και των μεταναστευτικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε διαφορετικά χωρικά επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, υπερεθνικό). Η συγκέντρωση, οργάνωση και δημοσιοποίηση των στοιχείων των ΜΚΟ και των Συλλόγων Μεταναστών είναι χρήσιμη τόσο στους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση δράσεων για την ένταξη των μεταναστών όσο και στους ίδιους τους μετανάστες και τις οργανώσεις τους.

Οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και τις δραστηριότητες των φορέων αυτών μπορεί να αποτελέσουν, σε επόμενο στάδιο, τη βάση για τη δημιουργία μιας χρηστικής και ενημερωτικής βάσης δεδομένων.

Ειδικότερα, η παρούσα δράση στοχεύει στην:

  • Καλύτερη πρόσβαση των μεταναστών στην πληροφόρηση για τις ΜΚΟ και τους Συλλόγους και παροχή ευκαιριών ενεργού συμμετοχής σε αυτούς
  • Καλύτερη πρόσβαση των ενδιαφερόμενων δημόσιων φορέων στην πληροφόρηση για τις δραστηριότητες των ΜΚΟ και των Συλλόγων για την ένταξη των μεταναστών
  • Καλύτερη πληροφόρηση της κοινωνίας πολιτών σχετικά με τις δράσεις των ΜΚΟ και των Συλλόγων Μεταναστών σχετικά με την μετανάστευση
  • Προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των φορέων της κοινωνίας πολιτών
  • Διευκόλυνση στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των μέτρων μεταναστευτικής πολιτικής και των πολιτικών ένταξης